วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินใช้ “พรบ.ความมั่นคง” แทน


                เมื่อ 28 พ.ค.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 เห็นชอบให้ยกเลิก การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา โดยใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎหมายทดแทน เพื่อให้สามารถนํามาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัย ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดังนั้น ครม.มีมติวันนี้ ให้เขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร

             ทั้งนี้ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือหน่วยงานภายในที่ กอ.รมน.มอบหมายให้เป็นศูนย์อํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง และเร่งรัด หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 30 พ.ย.61

ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม