วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557


อดอยากกันอีกนานละมึง ไอ้โจรสากกะเบือฟาตอนี


           วันที่ 30 ต.ค.2557 สภ.ลำใหม่ จ.ยะลา ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายอิสมาแอ ดอซอลี(1-9501-00159-08-7) อายุ 32 ปี ที่อยู่ 7/3 ม.3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลานี พร้อมของกลาง พืชกระท่อม น้ำหนัก 13 กก. โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 5(ใบพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยเพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาต สถานที่เกิดเหตุ บ้านไม่มีเลขที่ ม.3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นำตัวส่ง พงส. สภ.ลำใหม่ เพื่อดำเนินการต่อไป

นี่คือความจริงของลังกาสุกะ-ปาตานี            นานมาแล้วตั้งแค่ยุคหิน มีผู้คนอาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ (แหลมทองอินโดจีน หรือคาบสมุทรมลายู) ผู้คนในยุคแรกนี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานชาติพันธุ์ระหว่างพวกมองโกลอยด์ (มอญ พม่า ลาว เขมร เวียดนาม) พวกนิกริโต (เซมัง ซาไก ปาปวน) และพวกออสตราลอยด์ (ชวา สุมาตรา บาหลี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย)
         ผู้คนเหล่านี้อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาช้านาน ดังเห็นได้จากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทิ้งไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ ขวานหิน หรือขวานฟ้า (บาตูลิตา) ทั้งรูปแบบเหลี่ยม ผืนผ้า และแบบมีบ่า พบอยู่ทั่วไปตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศจีน เรื่อยลงมาถึงบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี และตลอดปลายแหลมทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่บ้านป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบขวานหินนี้จำนวนมาก
         นอกจากนี้ พระราชกวี หรือท่านเจ้าคุณอ่ำ ธัมมทัตโต วัดโสมนัสราชวรวิหาร ยังกล่าวไว้ในหนังสือ “พุทธศาสตร์สุวัณณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตถุกถา ตำนานเมืองขุนไทย”ซึ่งท่านได้ค้นคว้าและรวบรวมประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยจากการอ่านแผ่นกเบื้องจาน (กระเบื้องจาร) พบว่าคนไทยได้อาศัยอยู่ในแหลมทองแห่งนี้มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล คนไทยสร้างบ้านแปลงเมือง มีการปกครอง มีภาษาหนังสือ และวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาเป็นเวลาช้านานแล้ว
           พลโทดำเนิร เลขะกุล ได้กล่าวถึงเมืองปัตตานีเก่าว่า ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำปัตตานี พบหลักฐานการตั้งชุมชนโบราณเรียงรายกันอยู่หลายแห่ง เช่นที่บ้านเนียง –วัดหน้าถ้ำ ในเขตจังหวัดยะลา พบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ในถ้ำในเขตวัดคูหาภิมุข แสดงให้เห็นว่าบริเวณนั้นเคยเป็นที่อยู่ของผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์
           เมื่อวันเวลาผ่านไป เกิดการอพยพย้ายถิ่น การติดต่อค้าขายกับผู้คนจากภายนอก สภาวะทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการทำสงครามทำให้ผู้คนในดินแดนแถบนี้มีเลือดผสมผสานระหว่างคนเชื้อชาติต่างๆ ทั้งไทย จีน อินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย กรีก โรมัน พม่า มอญ เขมร มลายู เซมัง ซาไก ชาวน้ำ และชนพื้นเมืองต่างๆ จึงน่าจะกล่าวได้ว่า ไม่มีผู้คนกลุ่มใดในดินแดนแห่งนี้ที่มีสายเลือดบริสุทธิ์จากเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมของตน
           ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย (ไท) มีอยู่หลายทฤษฏีด้วยกัน ในทางวิชาการปัจจุบันเชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน และทางตอนเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดีย โดยมีแนวคิดจากความคล้ายคลึงของภาษาถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม
         นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาคและโบราณคดีไทยยังสนับสนุนทฤษฏีดังกล่าวนี้ โดยการศึกษาเปรียบเทียบมนุษย์สมัยหินที่ได้ทำการขุดค้นพบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี กับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบัน พบว่ามีความเหมือนกันทุกอย่าง
         แต่เดิม ดินแดนที่มีชนชาติไทยอาศัยอยู่ ผู้คนในดินแดนนั้นได้เรียกตนเอง และถูกเรียกจากชนเผ่าอื่นว่า “ชาวเซียม – สยาม – ชาม – ฉาน – ไต – ไท” ส่วนชื่อของแว่นแคว้น รัฐ หรืออาณาจักรจะใช้ชื่อเมืองหลวง หรือราชธานีเป็นสำคัญ เช่น อาณาจักรเงินยางเชียงแสน อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรอยุธยา เป็นต้น
         จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อ “ประเทศสยาม”อย่างเป็นทางการในหนังสือสนธิสัญญาต่างๆ เพื่อการเจริญสัมพันธไมตรี และการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตก
        ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ประเทศไทย”ตามแนวคิดชาตินิยม เมื่อ 24มิถุนายน พ.ศ.2482 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเรียกประชาชนและสัญชาติจาก “สยาม”เป็น “ไทย”อันหมายถึงความเป็นอิสระ ไม่เป็นทาส และได้ใช้มาจวบจนถึงปัจจุบัน
          มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่งกล่าวไว้ว่า ชาวสยามได้มาอยู่บนดินแดนแหลมทองนี้เป็นเวลาช้านานแล้ว ดังเช่นในจดหมายเหตุจีนราชวงศ์ชิง บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ.2311 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงส่งราชทูตไปถวายเครื่องบรรณาการ และพระราชสาร์นแด่จักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้ เจ้ากรมพิธีการทูตของจีนได้ถวายรายงานเรื่อง “เสียมหลอก๊ก”หรือสยามประเทศนั้นมีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งราชวงศ์สุย (พ.ศ.1124-1161) ราชวงศ์ถัง (พ.ศ.1161-1451)
           สมัยนั้นเรียกว่าประเทศเซี้ยะโท้ว หรือ ฉีตู (สันนิฐานว่ามีที่ตั้งอยู่ ณ เมืองไทรบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช หรือเวียงสระที่สุราษฎร์ธานี) พระเจ้าแผนดินเซี้ยะโท้ว นับถือศาสนาพุทธ และมีแซ่เดียวกับพระพุทธเจ้า ชาวเสียมหลอก๊กนั้นเป็นชนชาติเดียวกับชาวฮูหลำ (อาณาจักรฟูนัน) ประเทศนี้ตั้งอยู่ริมทะเลทางทิศใต้
           ในหนังสือสยาเราะห์กรือยาอันมลายูปะตานี ของอิบรอฮิม ซุกรี ได้บันทึกประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีไว้ว่า ในดินแดนแห่งนี้มีชาวสยามตั้งภูมลำเนาอยู่แต่เดิม หลังจากนั้นจึงมีชาวฮินดูจากอินเดียเดินทางเข้ามา และมีชาวมลายูเป็นชนชาติหลังสุดที่เข้ามาอาศัย
         ตำนานเมืองปัตตานีบันทึกไว้ว่า ชาวสยามได้พากันอพยพเคลื่อนย้ายลงมสู่ดินแดนคาบสมุทธมลายูแห่งนี้ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 และมีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมกับชนพื้นเมืองดั้งเดิม จนกระทั่งชาวสยามได้กลายเป็น ชนชั้นปกครอง และมีอำนาจเหนือดินแดนคาบสมุทธมลายู
         ตำนานเมืองไทรบุรี – ปัตตานี กล่าวว่า พระเจ้ามะโรงมหาวงศ์ พร้อมเหล่าอำมาตย์ และข้าราชบริพารเดินทางจากอินเดียมาสร้างเมืองไทรบุรี (รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน) พบชาวเสียมหรือชาวสยามเป็นหัวหน้า แสดงให้เห็นว่าชาวเสียมได้เข้าได้เข้ามาอาศัยอยู่ในแหลมมลายูเป็นเวลาช้านานแล้ว วัฒนธรรมและความเจริญของชาวเสียมคงเหนือกว่าชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ จึงได้การยอมรับและยกย่องให้เป็นผู้นำของชุมชน
          สำหรับชนชาติมลายู พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาห์) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้รวบรวมหนังสือพงศาวดาร และประวัติศาสตร์ภาษามลายูหลายเล่ม สรุปความได้ว่าชนชาติมลายูนั้นเกิดมาจากโอรังลาโวค หรือชาวน้ำ ผสมผสานทางเผ่าพันธุ์กับชนชาติไทยเมืองละโค (นครศรีธรรมราช) ชุมพร ไชยา และชวาในภายหลัง
          ผู้คนในดินแดนแหลมทองหรือคาบสมุทรมลายูนี้ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดการผสมผสานเผ่าพันธุ์ และรวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนปกครองกันเองโดยมีหัวหน้าเผ่าเป็นผู้นำ ต่อมาชาวอินเดียได้เดินทางเข้ามาเพื่อการค้าขายและเผยแพร่ศาสนา วัฒนธรรม จึงมีการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นบ้านเมืองและแว่นแคว้นน้อยใหญ่ ดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่นอาณาจักรฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย พันพัน ตักโกละ ตามพรลิงค์ และหนึ่งในนั้นคือ “ลังกาสุกะ”
          ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช กล่าวว่า ในพุทธศวรรษที่ 18 ชาวมลายูแต่เดิมอยู่บนเกาะสุมาตรา จนกระทั่งอีกประมาณ 111 ปีต่อมา ราชาปรเมศวร กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งอาณาจักรมัชฌปาหิตในเกาะชวา ได้เข้ามาตั้งรัฐมลายูแห่งแรกบนปลายแหลมทองที่เมืองมะละกา เมื่อปี พ.ศ.1946 โดยมีฐานะเป็นประเทศราชของสยาม (รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุทธยา) ทั้งนี้คำว่า “ผู้อพยพ” หรือ “ผู้ข้ามฟาก”

ตนไทยปลายด้ามขวาน เรียบเรียง

ไอ้ลูกหมา ปาตอนี่ ป่วนไม่เลิก ระเบิดปัตตานี 4 จุด


              ไอ้ลูกหมาฟาตอนี ก่อเหตุระเบิด 3 จุดในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี  จรใต้ระเบิดป่วนปัตตานี 4 จุด ร้านค้าไทยพุทธ-ชาวบ้านเสียชีวิต 1 บาดเจ็บหลายราย...

           เมื่อเวลา 18.40 น. วันนี้ (31 ต.ค. 57) เกิดเหตุโจรใต้ลอบวางระเบิดในพื้นที่สภ.เมืองปัตตานี จำนวน 4 จุด ดังนี้

  • 1. ในร้านคาราโอเกะ ครัวสงขลา ถ.โรงเหล้าสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
  • 2. ร้านคาราโอเกะสายรุ้ง ถนนหลัง มอ. ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี มีผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นเพศหญิง (ยังไม่ทราบชื่อ)
  • 3. ร้านคาราโอะมารวย ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จังหวัดปัตตานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายเป็นเพศหญิง 1 รายถูกสะเก็ดระเบิด บริเวรขาด้านซ้าย บาดเจ็บเล็กน้อย
  • 4.ร้านแฟนจ๋า ถนนสงเคราะห์ อำเมือง จังหวัดปัตตานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายเป็นเพศหญิง 2 ราย ลื่นหกล้ม บาดเจ็บเล็กน้อย             เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 31 ต.ค. พ.ตซอ.ต่วนเดร์ จุฑานันท์ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุระเบิดขึ้นพร้อมกัน 4 จุดมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จึงประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานพร้อมเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายกระจายกำลังไปตรวจที่เกิดเหตุทั้ง 4 จุด โดย
  • จุดแรกเกิดขึ้นที่ ร้านครัวสงขลาคาราโอเกะ ถ.โรงเหล้า แต่ระเบิดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ 
  • จุดที่สองห่างกันประมาณ 500 เมตร ที่ร้านสายรุ้งคาราโอเกะ ถนนหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แรงระเบิดทำให้ นส.หมวย ริดธิชัย อายุ 25 ปี พนักงานเสิร์ฟ สัญชาติลาว เสียชีวิต 1 ราย 
  • จุดที่สามห่างกันประมาณ 500 เมตร ที่ร้านแฟนจ๋าคาราโอเกะ ถ.หน้าสงเคราะห์ แรงระเบิดทำให้ น.ส.อุบล สัมฤทธิ์ อายุ 28 ปี ถูกสะเก็ดที่ขาซ้าย ทั้ง 3 จุดทั้งอยู่ที่ ม.6 ต.รูสะมิแล 
  • ส่วนจุดที่ 4 ที่ร้านมารวยคาราโอเกะ ถ.นาเกลือ ต.บานา ทำให้ นางพรรณี ราชชาดา ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาขวา

              จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคนร้ายจุดฉนวนระเบิดลูกแรกเวลาประมาณ18.43 น. ด้วยระบบวงจรถ่วงเวลา ทั้ง 4 จุด โดยคนร้ายเลือกตั้งระเบิดใต้เก้าอี้เบาะนั่งภายในร้าน แรงระเบิดทำให้เก้าอี้ได้รับความเสียหายและพบชิ้นส่วนระเบิดเป็นกล่องเหล็กและสะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

            สอบสวนก่อนเกิดเหตุทราบว่า คนร้ายจำนวน 8 คนขับรถ จยย.4 คัน กระจายไปตามร้านที่เกิดเหตุ เมื่อมาถึงคนร้ายได้จอดหน้าร้านก่อนทำทีเดินเข้าไปภายในร้านแล้วนำระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัมมาซุกไว้ใต้เก้าอี้ภายในร้านก่อนจะเดินขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป จากนั้นประมาณ 10 นาที จึงเกิดระเบิดขึ้นไร่เลียกันทั้ง 4 จุด หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังสกัดกั้นตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเมือง คาดเป็นฝีมือแนวร่วมในพื้นที่สร้างสถานการณ์

            ด้าน พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกกล่าวถึงเหตุการลอบวางระเบิดในพื้นที่ สภ.เมืองปัตตานี จำนวน 4 จุด จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่า พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ในฐานะ รองผอ.รมน. รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาได้พยายามกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หลังจากนี้คงจะได้ไปดูในรายละเอียดหรือมาตราการที่ต้องปรับเสริมอีกครั้ง แต่ในขณะนี้ ผบ.ทบ.ได้สั่งการ มทภ.4 ให้เร่งคลี่คลายสถานการณ์ทันที โดยเฉพาะการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกับให้เร่งประสานหน่วยเกี่ยวข้องติดตามสืบสวนหาคนผิดด้วยเครื่องมือช่องทางที่มีอยู่ โดยขอให้สังคมมาร่วมกันประณามการกระทำในครั้งนี้ หรือถ้ามีเบาะแสข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อจะช่วยกันหาตัวผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการให้ได้โดยเร็ว

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม